Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Το βιβλίο μας

 

    

 

O καιρός σήμερα

 

Επικαιρότητα
Source Λογισμικό "Σήμερα"
Σωστή εκπαίδευση

 

Σωστή εκπαίδευση

 

 

Κλείστη πίστα εκπαίδευσης

 

Κάντε το τεστ, ΚΟΚ

 

Eνημερωθείτε για την πρόοδο εκτύπωσης της άδειας οδήγησής σας

Διπλωμα μηχανης

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

 

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα

 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)

 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας (μοτοποδήλατο αυτόματο ή με συμπλέκτη, μηχανάκι) ισχύος μέχρι 25kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16kW/kg ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας(μηχανής μεγάλου κυβισμού) οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος

 • Nα έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α'
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
 •  

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης                              
 •  

 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 
 •  

 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση
 • Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ    
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Α΄  
 •  

 • Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης    
 • Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)
 •  

  Παρατηρήσεις

  Δικαιολογητικό 3: Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν πρόκειται για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.

  Δικαιολογητικό 8: Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου.

  Δικαιολογητικά 8 και 9: Τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται αν η άδεια που χάθηκε ή κλάπηκε ή εφθάρη ή αλλοιώθηκε έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
 • Σε περίπτωση επέκτασης ισχύουσας άδειας οδήγησης στην κατηγορία Α', χορηγείται νέο έντυπο. Κατά την παραλαβή του νέου κατατίθεται υποχρεωτικά το προηγούμενο για να ακυρωθεί.

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, κατά την παραλαβή της άδειας, να καταθέσουν την τυχόν κατεχόμενη άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου, η οποία στέλνεται στην Υπηρεσία Τροχαίας που την εξέδωσε.

 • Μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από τη χορήγηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 25 kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16 kW/kg ο κάτοχός της μπορεί να οδηγεί μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος.

 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας).

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 • Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.


www.how-to-drive.gr © All Rights Reserved | Design and development by MOP | Hosting services by Amasis.gr